Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Caravanstalling Westwijk

Handelend onder de naam : Kamperenenzo.nl

Vestigingsadres:
J.C van Hattumweg 7a
1187 ZN Amstelveen

Telefoonnummer kantoor : 0297 323 402
Telefoonnummer mobiel : 06 125 82 112

E-mailadres : info@kamperenenzo.nl

BTW-identificatienummer : NL858334963B01

KvK-nummer : 70477329


ARTIKEL 1- Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.  Kamperenenzo.nl : aanbieder van producten op afstand aan consumenten.
2.  Kamperenenzo.nl : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Kamperenenzo.nl
3.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en het Kamperenenzo.nl
    fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet.
4.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener (Kamperenenzo.nl) georganiseerd systeem voor verkoop
    of dienstverlening op afstand van producten en/of diensten,
    tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
5.  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
6.  Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
7.  Dag: kalenderdag.
8.  Werkdag: Een dag, niet zijnde een zaterdag of een zondag en niet zijnde een algemeen erkende feestdag;
9.  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of kamperenenzo in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht,
    op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kamperenenzo.nl en consument en op elk aanbod van
    Kamperenenzo.nl.
2.  Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt Kamperenenzo.nl de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar op zijn website.

Artikel 3 - De overeenkomst

1.  De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden,
    met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel.
2.  Kamperenenzo.nl bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling.
3.  Kamperenzo.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de consument
    het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard.
4.  Aan de consument zal kamperenenzo.nl bij het product meezenden de volgende informatie,indien mogelijk de gebruiksaanwijzing en een kopie van de factuur zodat
    de bestelling ter plaatse nog gecontroleerd kan worden.
a. het bezoekadres van Kamperenenzo.nl is gelijk aan de vestiging van Caravanstalling Westwijk waar de consument met klachten terecht kan;
b. de in artikel 5 opgenomen gegevens, tenzij Kamperenenzo.nl deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
c. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken of een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten
    zijn van het herroepingsrecht.
5.  Kamperenenzo.nl kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,
    alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien kamperenenzo.nl op grond van dit onderzoek
    goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
    te verbinden.

Artikel 4 - Het aanbod

1.  Kamperenenzo.nl zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
2.  Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten, zodat de consument het product goed kan beoordelen.
    Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt moeten deze waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten zijn.
    Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden Kamperenenzo.nl niet.
3.  Bij een aanbod zal Kamperenenzo.nl eveneens de volgende gegevens aan de consument verstrekken:
a. prijsvermeldingen zijn inclusief btw.
b. kosten van aflevering indien van toepassing.
c. kosten van betaalwijze indien van toepassing.
d. wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst.
e. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.

Artikel 5 - De prijs

1.  Alle prijzen van aangeboden producten zijn prijzen inclusief BTW. Er kan in het aanbod geen sprake zijn van verborgen extra kosten zoals belastingen (BTW),
    verpakkings- of verzendkosten. Indien deze kosten van toepassing zijn dan worden deze duidelijk bij het aanbod vermeld.
2.  De prijzen van de aangeboden producten kunnen worden verhoogd als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of veranderende inkoopprijzen.
3.  De vermelde prijzen in de website van kamperenenzo zijn alleen geldig voor digitale bestellingen via kamperenenzo.nl.
4.  Prijzen van geleverde artikelen die afkomstig zijn van de externe werkplaatsen kunnen anders berekend worden. en geven geen recht op restitutie.
5.  Indien er een verkeerde prijs bij een artikel is vermeld in de webshop  dan behoud kamperenenzo.nl het recht om het artikel niet tegen deze prijs te verkopen.
   Hij zal de klant altijd vooraf een bericht van prijswijziging geven.

Artikel 6 - Betaling

1.   De door de consument verschuldigde bedragen dienen op de volgende wijze te worden of zijn voldaan:
a.  Voordat uw bestelling aan u wordt verstuurd.
b.  Bij het afhalen van uw bestelling op het vestigingsadres.
c.  Binnen 14 dagen na factuurdatum ( alleen voor geregistreerde stallingsklanten)
2.   Indien sprake is van non- of wanbetaling door de consument kan Kamperenenzo, tenzij dat wettelijk beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij de consument
     in rekening brengen mits zulks vooraf aan de consument is medegedeeld.
3.   Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de consument aan Kamperenenzo.nl te worden medegedeeld.
4 .  Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling voordat
     de afgesproken vooruitbetaling is verricht.

Artikel 7 - Herroepingsrecht  

1.  De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende 14 dagen vanaf ontvangstdatum van het product     door of namens de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
2.  Retourzendingen dienen binnen 21 na uw ontvangstdatum bij ons ontvangen te zijn.

3.  Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit     te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden,
    gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en verpakking.
    De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en,
    voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan kamperenenzo.nl  retourneren, volgens de door  
    kamperenenzo aangegeven redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8 - Kosten in geval van herroepingsrecht

1.  Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending voor de consument. tenzij het artikel een productiefout bevat.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.  Het herroepingsrecht kan alleen door Kamperenenzo.nl worden uitgesloten indien hij dit duidelijk in het aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.

2.  Het uitsluiten van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor :
a  Vloeistoffen (reinigingsmiddelen, schoonmaak -en wax-artikelen)
b  Bederfelijke waren of goederen met een beperkte houdbaarheidsdatum.
c  Producten die door de klant op afmeting zijn besteld (maatwerk).
d  Dissel en deursloten met een SCM-certificaat.
e  Bij retourzenden vanaf 14 dagen na ontvangstdatum.


Artikel 10 - Levering en uitvoering

1.  Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten zal Kamperenenzo.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
2.  Kamperenenzo.nl erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de
    communicatie elektronisch is.                                                                                                              
3.  Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal kamperenenzo zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen.
    Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
    Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten en is de consument vrij de overeenkomst te ontbinden, waarbij de kosten van een eventuele
    retourzending voor rekening van Kamperenenzo.nl komen.
4.  Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de
    consument bij Kamperenenzo.nl.
5.  Het adres dat de consument aan Kamperenenzo.nl heeft medegedeeld geldt als plaats van levering.tenzij er is aangegeven dat de goederen op het
    vestigingsadres worden opgehaald.
6.  Kamperenenzo.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken,
    met inachtneming van het gestelde in artikel 5.
    Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 dagen
    nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.In een dergelijk geval heeft een consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
7.  In geval van ontbinding op grond van het vorige lid zal Het kamperenenzo het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk,
    doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
8.  Indien een artikel niet leverbaar is, is kamperenenzo gemachtigd om de bestelling te annuleren.
9.  Klachten over uw ontvangen bestelling dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst aan ons kenbaar gemaakt te worden. Tenzij het gaat om garantiebepalingen.
10.Bestellingen die de optie afhalen in Amstelveen hebben, houden wij maximaal 2 dagen voor u gereserveerd, tenzij telefonisch anders is overlegd.

Artikel 11 - Garantie

1.  Een door Kamperenenzo.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming
    van de verplichtingen van Kamperenenzo.nl ten opzichte van de consument heeft op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.

Artikel 12 - Conformiteit

1.  Kamperenenzo.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of
    deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 13 - Klachtenregeling

1.  Kamperenenzo.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden
    ingediend bij Kamperenenzo.nl.
3.  Kamperenenzo.nl zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en
    beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,wordt door Kamperenenzo.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
    ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.  Klachten over uw ontvangen bestelling dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst aan ons kenbaar gemaakt te worden. Tenzij het gaat om garantiebepalingen.


Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

1.  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument
   op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15 - Toepasselijk Recht

1.  Op overeenkomsten tussen Kamperenenzo.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - afbeeldingen

1.  De gebruikte productafbeeldingen kunnen afwijken qua kleur.